Všetko najlepšie Zdenka
Zajtra má meniny: Ľuboš,Ľubor

Dokumentácia školy

 Hodnotiace správy: 
 Hodnotiaca správa za rok 2012/2013
 Hodnotiaca správa za rok 2013/2014

 

 Smernice a predpisy I. časť
 Smernica k vypisovaniu pedagogickej dokumentácie
 Smernica č. 1. - IVVP Program
 Smernica č. 2. - BOZP
 Smernica č. 3. - PO
 Smernica č. 4. - Školské úrazy
 Smernica č. 5. - Adaptačné vzdelávanie
 Smernica č. 6. - Výlety
 Smernica č. 7. - Lyžiarsky kurz
 Smernica č. 8. - Plavecký kurz
 Smernica č. 9. - Odborná prax
 Smernica č. 10. - Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 Smernica č. 11. - Pedagogický dozor
 Smernica č. 12. - Účelové cvičenie a KOŽAZ
 Smernica č. 13. - Metodický materiál

 

 Smernice a predpisy II. časť
 Smernica č. 1. - Individuálny učebný plán, oslobodení od dochádzky do školy a o komisionálnych skúškach
 Smernica č. 2. - Predpis o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
 Smernica č. 3. - Zásady ochrany zdravia pred požiarmi pre žiakov v škole
 Smernica č. 4. - Predpis o vykonávaní pedagogického dozoru
 Smernica č. 5. - Organizácia školských výletov, exkurzií a vychádzok
 Smernica č. 6. - Predpis o vykonávaní odbornej praxe
 Smernica č. 7. - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy, druhy vysvedčení
 Z roku 2013/2014 zostávajú v platnosti smernice a predpisy č.: 4., 5., 7., 8., 10. a 12.

 

 Dokumenty o poriadkoch:
 Organizačný poriadok
 Pracovný poriadok - k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 Rokovací poriadok
 Školský poriadok
 Vnútorný poriadok
 Prevádzkový poriadok školy 
 Prevádzkový poriadok pre učebňu Aplikovanej informatiky
 Prevádzkový poriadok telocvične

 

 Učebné plány, TVVP a osnovy pre:
 1. ročník - k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 2. ročník - k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 3. ročník - k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 4. ročník - k nahliadnutiu v riaditeľni školy

 

 Školský vzdelávací program:
 Školský vzdelávací program 2014 - k nahliadnutiu v riaditeľni školy