Všetko najlepšie Zdenka
Zajtra má meniny: Ľuboš,Ľubor

Učebný plán študijného odboru 7662 N Animátor voľného času

Študijný odbor

7662 N Animátor voľného času

Forma, spôsob a organizácia štúdia

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
Pedagogická a sociálna činnosť
76 Učiteľstvo
7662 N Animátor voľného času
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety 22 17 14 12 65
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13
Prvý cudzí jazyk 4 3 3 4 14
Druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10
Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 - - 2
Dejepis 2 2 - - 4
Občianska náuka 1 1 1 - 3
Ekológia - - 1 - 1
Biológia 2 - - - 2
Matematika 2 2 2 - 6
Informatika 2 - - - 2
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 11 16 13 15 55
Teória a metodika animačných činností 2 2 2 2 8
Pedagogika 2 1 1 - 4
Psychológia 2 2 2 2 8
Sociológia - - 2 2 4
Teória a dejiny kultúry 2 2 1 2 7
Manažment kultúry - - 1 2 3
Hospodárska geografia 1 2 - - 3
Základy cestovného ruchu - 3 - - 3
Právna a ekonomická náuka - - - 2 2
Biológia a starostlivosť o zdravie - 2 2 - 4
Administratíva a korešpondencia 2 - - - 2
Aplikovaná informatika - 2 - - 2
Prax - - 2 3 5
Voliteľné predmety 0 0 6 6 12
Fotografovanie a video     2 2 4
Hra na hudobný nástroj     2 2 4
Konverzácia v cudzom jazyku     1 1 2
Multikultúrne spolužitie     2 2 4
Pohybová kultúra     2 2 4
Seminár z dejín kultúry Slovenska     2 2 4
Služby cestovného ruchu     2 2 4
Sociálno psychologický výcvik     2 2 4
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo     2 2 4
Tvorivá dramatika     2 2 4
Úvod do sveta práce     1 1 2
Výtvarné techniky     2 2 4
Seminár z dejepisu     2 2 4
Seminár z geografie     2 2 4
Seminár z biológie     2 2 4
Spolu 33 33 33 33 132
Účelové kurzy          
Ochrana človeka a prírody          
Plavecký kurz          

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 6 7 7 6
Plavecký kurz 1 - - -
Spolu týždňov 40 40 40 37