Všetko najlepšie Zdenka
Zajtra má meniny: Ľuboš,Ľubor

Učebný plán študijného odboru 7661 M Sociálno-výchovný pracovník

Študijný odbor

7661 M Sociálno-výchovný pracovník

Forma, spôsob a organizácia štúdia

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia,Bratislava

76 Učiteľstvo
7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety 18 14 13 9 54
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Španielsky jazyk 3 3 2 2 10
Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 - - 2
Dejepis 2 1 - - 3
Biológia 2 - - - 2
Matematika 2 2 2 - 6
Informatika 2 - - - 2
Telesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 10 16 16 16 58
Pedagogika 2 2 - - 4
Psychológia 2 2 2 1 7
Špeciálna pedagogika - - 1 2 3
Sociálna pedagogika - 2 - - 2
Sociálno-právna ochrana - - 2 2 4
Sociológia - 2 2 2 6
Sociálno-psychologický výcvik 2 2 - - 4
Metódy sociálnej práce - - 2 2 4
Biológia a starostlivosť o zdravie - 2 2 - 4
Metodika edukačných činností 2 2 2 2 8
Právna náuka - - - 2 2
Administratíva a korešpondencia 2 - - - 2
Aplikovaná informatika - 2 - - 2
Prax - - 3 3 6
Využitie disponibilných hodín v podobe
povinných predmetov
5 3 4 8 20
Španielsky jazyk 3 3 2 2 10
Konverzácia v anglickom jazyku - - 2 2 4
Multikultúrne spolužitie 2 - - - 2
Seminár zo psychológie - - - 2 2
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry - - - 2 2
Spolu 32 33 34 33 132
Účelové kurzy      kurz    
Ochrana človeka a prírody          
Kurz zimných pohybových aktivít v prírode kurz        
Kurz letných pohybových aktivít v prírode   kurz      

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 4 4 4 3
Plavecký kurz s metodikou - 1 - -
Lyžiarsky kurz s metodikou 1 - - -
Kurz ochrany života a zdravia - - - -
Súvislá odborná prax 2 2 2 3
Spolu týždňov 40 40 40 37