Všetko najlepšie Zdenka
Zajtra má meniny: Ľuboš,Ľubor

Učebný plán odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie 48

1536

Jazyk a komunikácia
·  slovenský jazyk a literatúra e)
·  prvý cudzí jazyk f)
24

768

Človek a hodnoty
·  etická výchova/
·   náboženská výchova i)
2

64

Človek a spoločnosť
·   dejepis
·   občianska náuka
5

160

Človek a príroda k)
·   geografia
·   biológia
3

96

Matematika a práca s informáciami l)
·   matematika
·   informatika
6

192

Zdravie a pohyb m)
·   telesná a športová výchova
8

256

Odborné vzdelávanie 56

1792

Teoretické vzdelávanie 30

960

Praktická príprava n) 26

832

Disponibilné hodiny f) g) q) 28

896

SPOLU

132

4224

Účelové kurzy/učivoKurz pohybových aktivít v prírodeKurz na ochranu života a zdraviaÚčelové cvičeniaMaturitná skúška


Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i. j) n)

4

4

4

3

Lyžiarsky kurz s metodikou m) n)

1

-

-

-

Plavecký kurz s metodikou l) n)

-

1

-

-

Kurz na ochranu života a zdravia k) n)

-

-

1

-

Súvislá odborná prax f)

2

2

2

3

Spolu týždňov

40

40

40

37